Om Foreningen

logowebForeningen ble stiften 18. februar 1914. Den er lokalisert i havneområdet ved Fjeldberg nær sentrum. Vi har ca. 500 båtplasser og  604 medlemmer pr. 31.12.2014

 

 

 

 

 

 


Lover og Vedtekter

Her finner man alle lover og vedtekter i foreningen.

§ 1. Navn
Foreningens navn er Fredrikstad Motorbåtforening, med initialene ”F.M.F.” og har sitt havneområde ved Fjeldberg.

§ 2. Formål
Foreningens formål er å vekke gehør og arbeide for fremme av en sunn og kontrollert båtsport og et godt kameratskap mellom båtfolk. Videre skal foreningen arbeide for en god båthavn, opparbeidet tomt for vinteropplag samt kran og øvrige serviceinnretninger. For øvrig å virke for medlemmenes felles interesser.

§ 3. Medlemskap
Enhver som ønsker å bli opptatt som medlem av foreningen må innsende søknad til styret. Ingen kan regnes for medlem av foreningen før avgift og kontingent for første kalenderår er betalt og vedkommende har undertegnet en erklæring om at han/hun er forelagt foreningens lover og havnereglement og at han/hun vil følge disse.
Æresmedlemmer. Etter forslag fra ordenskapitlet ”Det gyldne svinghjul ” , kan foreningens styre beslutte opptatt som æresmedlem av foreningen personer som har gjort seg særlig fortjent ved arbeide eller utbygging av havneområdet. Styrets beslutning må være enstemmig.

§ 4. Båtplass
Fortrinnsberettiget til båtplass er medlemmer bosatt i Fredrikstad-distriktet. Ved fraflytting beholder de dog båtplass og opparbeidede rettigheter. Etter søknad kan styret beslutte å overføre en båtplass til en annen av medlemmenes nærmeste familie. Det henvises for øvrig til foreningens havnereglement!

§ 5. Kontingent og avgift
a) Kontingent og avgift
Årlig medlemskontingent, innmeldingsavgift ved tildeling av båtplass, båtplassavgift, obligatorisk kranleie og andre avgifter gjelder for kalenderåret og fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Kontingenter og avgifter må være innbetalt innen forfall hvert år. Medlemmer som står tilrest ved årets utgang kan strykes av medlemsfortegnelsen. De som ikke har betalt sin båtplass før 31.mai strykes av medlemsfortegnelsen og mister sin båtplass.
b) Øvrige plikter
Medlemmene plikter så vidt mulig, å foreta innkjøp og rekvisita og forbruksvarer i båthavnas egen forretning. Medlemmenes båt skal være ansvarsforsikret av hensyn til medlemmenes felles sikkerhet i havna.

§ 6. Havnereglement – Eksklusjon
Foreningen har eget havnereglement som vedtas på årsmøtet med simpelt flertall. Dette reglement plikter medlemmene å sette seg grundig inn i og følge. Medlemmer som nekter å etterkomme havnesjefens eller vaktmesters anvisninger og pålegg, eller ved sin oppførsel vekker forargelse, misbruker foreningens flagg, stander eller merker, eller ikke overholder disse lover og reglement, kan ekskluderes av styret. Eksklusjonen kan dog innankes for årsmøte.

§ 7. Foreningens organer
Foreningens administrative organer er:
1. Årsmøte
2. Styret.
3. Komiteer.

§ 8. Årsmøtets funksjoner
Årsmøte ledes av foreningens leder eller vagt møteleder, skal avholdes senest 30. april, og sammenkalles av styret med minst 14 dager varsel. Innkallingen til årsmøtet skjer skriftlig. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være innkommet til styret før 1. mars.
Årsmøtet behandler styrets årsberetning, årsregnskap for siste kalenderår, innkommende forslag og foretar valg av:
a) Leder for 1 – ett år
b) Nestleder for 2 – to år
c) Havnesjef for – to år
d) Sekretær for 2 – to år
e) Kasserer for 2 – to år
f) 2 – to varamedlemmer for 2 – to år
Hvert år fratrer 1 og 2 styremedlemmene og 1 varamedlem vekselvis, første gang ved loddtrekning. De fratredende kan unnslå seg for valg i 2 perioder, etter den tid de har fungert. Ingen er valgbare til styret før etter 2 års medlemskap.

Årsmøte velger videre:
g) Havne og dugnadskomité. Her er nestleder og havnesjef selvskrevne ledere. Det kan velges ytterlige 5 medlemmer.
h) Plasstildelingskomite. Her er havnesjefen selvskreven leder, og kasserer fast medlem. Det kan velges ytterligere 1 – et medlem.
i) Revisor. Her velges 1 – en registrert eller statsautorisert revisor.
j Valgkomité. Her velges en leder, to medlemmer og en varamedlem.
k) Lovkomité. Her velges 3 – tre medlemmer.
l) Styret tilsetter vaktmester, hel eller deltid og utarbeider instruks for denne.
m) Årsmøte fastsetter styrets honorarer.
n) Årsmøtes beslutninger (unntatt lovendringer) vedtas med simpelt stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet gjør foreningens leders stemme utslag. Stemmerett kan bare utøves ved personlig fremmøte eller ved fullmakt til ektefelle eller samboer.

§ 9. Styret.
Foreningens dagliglede er styret som består av 5 medlemmer: leder, nestleder, havnesjef, sekretær og kasserer. Til styremøtene innkalles det 2 varamedlemmer. Styret har den administrative myndighet, besørger alle løpende forretninger og ivaretar foreningens og medlemmenes tarv. Styret arbeider og fastsetter instruks for kasserer, vaktmester og eventuell butikkbestyrer. Styret skal sammenkalle til medlemsmøte hver gang saker av viktighet skal behandles, samt når minst 25 av foreningens medlemmer forlanger det skriftlig. Styret kan beslutte at farkoster som på grunn av vanskjøtsel eller andre årsaker virker skjemmende i Fjeldberg Båthavn, kan nektes båtplass.

§ 10. Utmeldelse.
Utmeldelse av foreningen og plassoppsigelse må skje skriftlig til styret innen 30 november, i det kalenderåret man har betalt kontingent og plassavgift for. Medlemmer som står i foreningens båtplassarkiv den 31. desember samme år, må gå vakt neste sesong.

§ 11. Lovendringer
Forandringer av disse lover kan bare vedtas av et ordinært årsmøte med 2/3 flertall. Dog må minst 1/10 av medlemmene være tilstede. Hvis ikke et tilstrekkelig antall møter skal det innen 3 uker etter ordinære årsmøte innkalles gjennom byens aviser til ekstraordinært årsmøte som er beslutningsdyktig uten hensyn til antall av de fremmøtte. Forslag til lovendringer må være innsendt til styret innen 1 oktober og må være undertegnet av minst 5 av foreningens medlemmer som har betalt kontingent for siste år. Lovendringsforslag skal være drøftet av lovkomiteen som avgir uttalelse.

§ 12. ”Det gyldne Svinghjul”
Medlemmer som har utført spesiell fortjenstfull virksomhet innen F.M.F. og til båtsportens fremme, kan taes opp i ordenen ”Det gyldne Svinghjul”, og bli tildelt medalje og diplom. Ordenen har sine egne statutter.

§ 13. Oppløsning.
Forslag om foreningens oppløsning fattes etter samme regel som lovendringer. Ved eventuell opphør tilfaller foreningens midler et fond til fremme av båtsport og båthavnutbygging. Fondet ledes av et fondsstyre på 5 stykk, oppnevnt av Fredrikstad kommunes formannskap, hvorav minst 3 skal være båteiere. Båtforeningens organisasjonsplan inntas lovverket, som en del av dette.